KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANIMIZ TAM GÜN OLARAK HASTALARIMIZA HİZMET VERMEYE BAŞLADI.... OBEZİTE POLİKLİĞİNİMİZ HİZMETE GİRDİ...  MHRS RANDEVULARINIZI ARTIK İNTERNET ÜZERİNDEN ALABİLİRSİNİZ AYRINTILI BİLGİ MHRS ONLİNE RANDEVU BÖLÜMÜNDE.... HASTANEMİZE MÜRACAAT ESNASINDA KİMLİK BELGENİZİ MUTLAKA İBRAZ ETMENİZ GEREKMEKTEDİR....  HASTANEMİZ TÜM KURUMLARLA ANLAŞMALIDIR....

Diğer İşlemler

Anket

Hastanemizin hizmetlerinden memnun musunuz ?


Evet Memnunum

Hayır Memnun DeğilimDış Kaynaklı Döküman Listesi

 

 

1  Tam  Gün  Yasası 
2 Bilgi Edinme Kanunu
3  Resmi   Mühür   Yönetmeliği 
4  Hastane   İli   İlgili   Kanunlar 
5   Özlük   Amirleri   Yönetmeliği 
6  Disiplin  Amirleri   Yönetmeliği  
7   Sözleşmeli  Personel  Atama  Ve  Nakil   Yönetmeliği 
8  657  Devlet  Memurları  Kanunu
9  Sağlık   Bakanlığı   Yataklı   Tedavi  Kurumları   İşletme  Yönetmeliği  
10  4857 Sayılı Yeni İş Kanunu
11  5434 Sayılı EMekli Sandığı Kanunu
12  Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği  
13  Sağlık Bakanlığı Çekirdek Kaynak Yönetimi 
14  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Usuller
15  Hemşirelik Yönetmeliği  
16  Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
17  Bulasici Hastaliklar Surveyans Ve Kontrol  Esaslari Yönergesi 
18  Bütçe Uygulama Esasları
19  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Ek Ödeme Yönetmeliği 
20 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin
21 Girişimsel İşlemler Yönergesi 
22  Hastane Bilgi Sistemleri Alımı Çerçeve İlkeleri Dökümanı  
23 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
24  Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği 
25  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 
26  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 
27 İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkındaki Yönetmelik
28  Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu Kamu İhale Genel Tebli ği  
29 Gelir Vergisi Kanununu (Kdv)
30  Kamu İhale Kanunu 
31  Kit Karşılığı Cihaz Edinme  Uygulaması Hakkında Genelge 
32 Sivil Savunma Kanunu
33  Yangın Yönetmeliği 
34  Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği 
35 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeli ği 
36 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği  
37 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları Hakkında Genelge 
38 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği  
39 Taşınır   Mal   Yönetmeli ği 
40 Sa ğ l ık  Hi zm e ti  Ka li tes i ni n  Geliş ti ril m es i  Ve  De ğe rl en d i ri l me s in e  Da i r  Yö n e tm e li k  
41 Hasta Hakları Yönetmeliği 
42  Kaplıcalar Yönetmeliği 
43  Perform ans  ve  Kalite  Yö nergesi  03 .09 .2012  M Akam  Onayl I  Değişi klik İşl e nmi ş    Hali
44   Yö netici  Birim  P Erformans  Katsayı sının   Uyg Ulanması   Hakk Inda   Yön erge
45   İkinci   Basamak Sağl ık  Kurumlarında  Görevli  P Ersonele Birim  P  Erformans Katsayısının  Uygulanmasına  Dair  Yönerge
46  Gelir  Vergisi Genel Te Bliği
47  Dmo  M Al  Alımları   Yö  Netmelik  Değişi kliği 
48  Asgari  Ücret  Tespit  Komisyo N  Kararı   Tebl i ği  
49   Sözl eş me  Li  Personel  Çalı şt ır ıl mas ı  
50  Devlet  Memurları  Kanunu Genel  Tebliği 2012
51 Damga Vergisi Kanunu
52  Sut  Değişi klik
53  Atama ve Nakil  Yönetmeliği
54  Damga Vergisi Tebliği
55  Devlet  Memurları   Genel  Tebliği 
56   Sö  Zleşm Eli  Perso Nel  (Bakanlar  K Urulu  K Ararı)  
57  Genel  Sağlı k  Sigor t ası   Genelgesi 
58  Kurumlar  Vergisi  Tebliği 
59  Kam U   İhale  Tebliği 
60  Taşr a   Teşki lat ı nı n   Yeniden  Yapı landı rı l mas ı  
61  Ek Öd eme -08/02/2012
62  Kamu  Hastaneleri  Muhasebe  Birim  K Odları  
63  Sağlı k  Bakanlığı   Teş kilat  Yapısı  
64  Bü t çe  Devir
65  Sağlı k Bakanlığı na Bağl ı  K uruluşl arı  Görev Çal ı şma  Usül Ve  Esa sl ar ı  
66  Kam U  Personelinin  Genel  Sağlı k  Sigortası   K aps amı na  Alınmas ı  
67  Ek  Öd eme  Ve  M Ali  Haklar  Genelgesi 
68   Çalı şan   Güve nliği  Genelgesi
69  Sosyal Uygulama  Tebliğinde Değişi kl ik
70  Acil  Servislerde  Bulunan  Veznelerin  K Aldırı lması  
71   Çalı şan   Güve nliğinin Sağlanmas ı   Genelgesi
72   Dö ner  Serm Aye  Bütçe   Uy Gul amal ar ı  
73  Radyolojik  Film  At ı k   Banyo  Solisyonları   V E  Atık  Rö ntgen  Filmleri   Hakkında     Genelge
74  Sağlı k Bakanlığı   Disiplin Amirleri  Yönetmeliği
75  Devlet  Arşi v  Hizmetleri Hakkı nda   Yönetmelik
76   Ayl ı kları n  Banka  Aracılı ğı yl a   Ödenm Esi 
77 İkinci  Basamak Sağlık Kurumlarında Görev Li Personele Birim Performans Katsayısı nın  Uygulanmasına Dair Yö nerge (01 .09.2012 Tarihinden  İt i baren  Yü rürlüğe  Giren)
78 2012-11  No Lu M Al  Alımlarında  İşin  M İktarının V E Süresinin Belirlenmesi  Genelgesi
79 2012-0 3  No Lu  Sat ı nalma   İş lem Ler i   İl e   İl gili  Genelge 
80 663  Sayı lı    Sağlı k  Bakanlı ğı   Ve  Bağlı   K  Uruluşl arını n   Teş  Kilat  Ve  Görevleri   Hakkı n da  Kanun  Hükmünde  Kararname 
81  Kamu  Hastane  Birlikleri Verimlilik Değer lendirmesi  Hakkı nda   Yönerge  05.10.2012
82  Kam U  Hastane  Birliklerine  Geçi ş   İş lemleri  İl e   İl gili  2 012 /36  Say Ilı  Genelge 
83  Kam U Hastane  Birliklerine Geçi ş   Rehberi
84   Türki ye  K Amu  Hastaneleri Kurumu T Aşr a  T Eşki l at ı  Çalışm A Usul  Ve   Esas ları    Hakkı n da Yönerge
85  Yönet ici  Perf or mans  Hedefi Belirlenmesi
86  K amu  Has t aneleri  Bir li ği  Di sipli n  Yönet mel i ği 
87  Tıbbi  Ci hazl ar la  İl gi l i  Mal Ve  Hizmet  Al ı ml ar ı  Hakkı nda  Genel ge  2012/ 43 
88  K amu  Has t aneleri  Bir li ği  Şua  İzi nl eri  Ve  Fi il i  Hi zmet  Süre si  Zammı  Ha kkı nda  Genelge
89  K amu  Has t aneleri  Bir li kl erinde   Sözl eş meli  Personel e Ek Öde me  Yapı l mas ı na   Dai r  Yönet mel i k 
90  2013  Yı lı  D öner  Serm a ye  B ütç e  Ça ğrıs ı  G ene lg es i 
91  U zm an  T abipler in  H i zm et  İ ç i  Eğ itim  T alepler i  G en el ge   /  45 
92  T ic ari  Ala nl arın  Kir a ya  Ver il m es i  201 2/49 
93  Hi zmet  A lım ları  Kaps am ınd a  Ça lış an  İş ç i leri n  Hak ları  2 8.01. 201 3 
94  Paras a l  L im itlere  İl iş k in  Ka m u  İhale  T ebli ği  30. 01. 201 3  -28544 2013/1 Teblig
95  Kamu Hastaneleri Birliği Atama Ve Özlük  İşleri Yönergesi  - 30.01.2013
96  Yen i Ek  Ödeme Yönetmeliği Hakkında Yazı  - 31.01.2013 - 297
97 Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 10.01.2013 Tarih Ve 3234-2013/2 Sayılı Genelgesi
98  T ürkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurum unun 2 3.0 1.20 13  T a r ih V e 8 566 -2013/2   Sa yılı G enelgesi
99  Sağ lık  T es is i Kal ite Yön erg es i - 14.02.2013
100 Labor atu var U zm anl arı Kr it er Kats a yı ları Yön erges i  - 14.02.2013  
101 2. B as am ak  Bir im  Perf orm ans Yön erges i  - 14.02.2013   
102 14.0 2.20 13 T arih Ve 127 9  Sa yılı B ak an O na yı İl e  Yürür lüğ e  Gire n  K am u Has tane B ir lik leri nde Ça lış tırılac ak  Sö zleş m eli U zm an Ve Büro G ör ev li leri ni n İş e  Alı nm a  Ve  B ir l ik lere  Dağı lı m ına  İliş k in  Us ul  Ve  Es as la r  Hak k ında  Yön erge
103 Girişimsel İşlemler Yönergesi 15.02.2013 Tarih - 459 Makam Oluru( 1 4/ 2/ 20 13  Tarihli  Ve  2 85 59  Sayılı  M ükerrer  Resm i  Gazet e) 
104  Döner Serm a ye İş l etm es i Kaps am ında D es tek le yic i T alebi İ le  Yürü tül ec ek   Çalış m alar İle İl gi li Us ul Ve Es as lar H ak k ında Yö ner ge  - 20.02.2013
105 2013-3 No lu 209 Sa yı lı  Kan un De ğiş ik liğ i G e ne lges i                                               
106 2013-04 N olu İha le lere Kat ı lm ak tan Yas ak lam a İş lem leri İle İl gi li G e ne lge             
107 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Duyuruları                                                          
108 2013-06 Nolu Birliklerin Birbirinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Alımları Genelgesi 
109 2013-07 Nolu Tıbbi Hizmet Ve Tıbbi Cihaz Hizmet Alımlarında İzin, Yaklaşık Maliyet Tespiti Ve Maliyet Analizi Genelgesi
110 2013-05 Nolu Genelge Doğrudan Temin Alımlarında (22-F) Belirli Süreli Sözleşmeler Bakanlık Onayı Ve Sözleşme Örneği
111 2013-08 Nolu 2012-24 Nolu Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkındaki Genelge
112  T ürk i ye Kam u Has tan el eri Kurum u T aş r a T eşk ilatı K a dro  St and artl arı Yönerg es i   
113    2013-09 N olu St ok  Yö net im i V e T aş ınır Ma l U ygu lam aları G ene lges i                     
114  29 18 Sayı l ı  K arayol l arı Trafi k K an u n u                                                 
115 2013-10 S ağ lık  Çalış anı na Şid det Hab erler i G en elg es i                                             
116

Sağlık Turizmi Ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hk.Yönerge

117 Sağlık Hizmetleri Kalitesini Geliştirme ve Değerlendirmeye Dair Yönetmelik 06/08/2013
118 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
119 Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği
120 Kadın Çalışanlar Hakkında Görüş
121 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik